Zastrzeżenia prawne

Firma Rettig ICC i podmioty z nią stowarzyszone utrzymują niniejszą witrynę internetową (zwaną dalej „Witryną”) w celu informowania użytkowników i umożliwienia im komunikowania się.

Informujemy, że od 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (4.5.2016 PL ; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1)

Polityka ochrony prywatności
Niniejsze stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zasady poniższe maja na celu określenie działań podejmowanych przez Rettig Heating Sp. z o.o. (zw. dalej ADMINISTRATOREM) w dziedzinie danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez osoby fizyczne w celu zasięgnięcia informacji o produktach, nawiązania kontaktów biznesowych itp.

Dostęp do witryny www.radson.pl i korzystanie z niej podlega omawianym zasadom oraz wszystkim odpowiednim przepisom prawa. Uzyskanie dostępu do witryny www.radson.pl i przeglądanie jej jest równoznaczne z zaakceptowaniem bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższych zasad.

Wszystkie materiały dostępne w niniejszej Witrynie chronione są prawem autorskim, chyba że zaznaczono inaczej. Materiałów zawartych w tej Witrynie nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach lub w tekście zamieszczonym w Witrynie.

Ilekroć jest tu mowa o:
RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Użytkownikach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, w tym: klientów, kontrahentów, potencjalnych klientów tj. podmioty danych osobowych.
Cookies – należy przez to rozumieć niewielkie pliki wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe do komputera lub innego urządzenia (np. tablet, telefon) i przechowywane w pamięci masowej danego urządzenia (w szczególności na dysku twardym komputera).
Administratorze Danych (ADMINISTRATOR)– należy przez to rozumieć Rettig Heating Sp. z o.o., jako podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.

Część I.
Obowiązek informacyjny
ADMINISTRATOREM danych Użytkowników witryny www.radson.pl podejmujących kontakt z właścicielem strony, jest firma Rettig Heating Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 11.
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Rettig Heating Sp. z o.o. w zależności od rodzaju zapytania przetwarzane są w następujących celach:
– marketingu produktów Rettig Heating Sp. z o.o.
– przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje techniczne i handlowe
Rettig Heating Sp. z o.o. poprzez stronę www.radson.pl przetwarza dane osobowe użytkowników kontaktujących się z ADMINISTRATOREM wyłącznie w w/w celach, a rzeczone dane nie służą do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej ADMINISTRATORA. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do stronom trzecim. Rettig Heating Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu.
Dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym stanowiły będą wartość informacyjną, marketingową lub biznesową pod kątem oferty Rettig Heating Sp. z o.o., a użytkownik będzie zainteresowany kontaktem oraz ofertą. Swoją zgodę Użytkownik może wycofać w każdym czasie. Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Rettig Heating Sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
Dane mogą być przetwarzane również w sposób zautomatyzowany na zasadach przejrzystości, legalności i adekwatności w celu oceny Pani/Pana niektórych czynników osobowych, takich jak preferencje produktowe, sytuacja ekonomiczna, upodobania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór oferty do potrzeb użytkownika.
Użytkownik, poprzez korzystanie ze strony www.radson.pl potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

Część II.
Informacje dotyczące plików cookie (szersze informacje uzupełniające w dalszej części)
Jakiekolwiek korzystanie ze strony www.radson.pl, przy ustawieniu przeglądarki internetowej urządzenia, z którego przeglądana jest witryna, zezwalającym na wykorzystanie plików cookie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody użytkownika na wykorzystywanie takich plików. Pliki cookie wykorzystywane są przez Rettig Heating Sp. z o.o. do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do celów analizy statystycznej.
W witrynie mogą być używane są pliki cookie:
Google Analitics – witryna korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Pliki cookie Google Analitics wygasają z reguły najpóźniej po 6 miesiącach od ostatniej wizyty. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na działanie narzędzi Google Analitics, może skorzystać z dodatku do przeglądarki dostępnego TU https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Więcej TU: http://www.google.com/privacy/
Cookie związane z daną sesją – wykorzystywane są wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności witryny. Pliki cookie związane z daną sesją wygasają (są usuwane) w momencie zamknięcia przeglądarki przez użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookie korzystając z funkcji dostępnych w wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub posiadanym systemie operacyjnym. Decyzja o tym, czy pliki cookie zostaną zapisane w urządzeniu należy wyłącznie do osoby odwiedzjącej witrynę. Pliki cookie można zablokować i nimi zarządzać (w szczególności usunąć) poprzez ustawienia wykorzystywanej przeglądarki – zwykle w ustawieniach dotyczących prywatności – więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji wykorzystywanej przeglądarki.

Informujemy, że w przypadku wyłączenia plików cookie korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny www.radson.pl może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
Wszelkie zmiany w Polityce Ochrony Prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookie – zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Rettig Heating Sp. z o.o. nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszej Witryny, korzystania z niej lub przeglądania jej stron bądź z pobrania z tej Witryny jakichkolwiek materiałów, w tym (między innymi) tekstów, obrazów, plików audio i video.
Rettig Heating Sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji, ani nie zapewnia spełnienia żadnych warunków odnośnie poprawności informacji zawartych w tej Witrynie oraz wyraźnie wyklucza przyjmowanie i ponoszenie odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości w zawartości tej Witryny. Ani Heating Sp. z o.o., ani żadna ze stron uczestniczących w tworzeniu, opracowywaniu lub dostarczaniu tej Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne i straty moralne wynikłe z dostępu do tej Witryny lub korzystania z niej bądź z niemożności dostępu do lub korzystania z Witryny.
Cechy i dane techniczne produktów prezentowanych w tej Witrynie mogą ulegać zmianom w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Materiały prezentowane w tej Witrynie albo są własnością firmy Heating Sp. z o.o., albo są wykorzystywane przez Heating Sp. z o.o. za zezwoleniem. Wykorzystywanie tych materiałów przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę przez niego upoważnioną jest zabronione, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie na to zezwalają lub wyraźnie udzielono na to zezwolenia na innej stronie Witryny.
W Witrynie opisano produkty i/lub usługi, które są ogólnie dostępne w Europie, lecz mogą nie być dostępne w danym kraju lub miejscowości. Z uwagi na to prosimy o kontaktowanie się z firmą Rettig Heating Sp. z o.o. w celu sprawdzenia dostępności określonego produktu lub usługi w Państwa regionie.
Rettig Heating Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą Witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszej Witryny. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej Witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Umieszczanie takich odsyłaczy przez Rettig Heating Sp. z o.o. w niniejszej Witrynie służy wyłącznie wygodzie użytkowników i nie powinno być interpretowane jako popieranie właściciela/sponsora danej witryny lub strony internetowej czy jej zawartości. Rettig Heating Sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.
Rettig Heating Sp. z o.o. może w dowolnym czasie rewidować niniejsze Warunki, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ niniejsze Warunki są wiążące dla użytkowników, należy co pewien czas odwiedzać tę stronę, klikając łącze hipertekstowe „Zastrzeżenie prawne” zamieszczone w menu głównym, w celu sprawdzenia aktualnie obowiązujących Warunków.

Znaki handlowe

Znaki towarowe, znaki graficzne (logo) i znaki usług (zwane łącznie „znakami handlowymi”) zamieszczone w niniejszej Witrynie są znakami handlowymi firmy Rettig ICC i/lub podmiotów z nią stowarzyszonych. Wszelkie inne znaki handlowe użyte w tej Witrynie są znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu radson.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.